Kvalitet och miljö

Kvalitet

"ACTE Solutions ska leverera rätt teknisk produkt eller lösning i rätt tid."

Genom hög kunskapsnivå och personlig service uppfyller vi kundens behov av kvalitet, kostnadseffektivitet och säkra leveranser.
Vi uppfyller våra kunders krav och önskemål inom definierade teknikområden genom en gedigen kunskap och kvalitetsmedvetet agerande. Genom att arbeta med ständiga förbättringar så säkrar vi att vår process kontinuerligt förbättras för att stärka både vår och våra kunders konkurrenskraft.
Vi väljer våra leverantörer och samarbetspartner med omsorg.

Kostnadseffektivitet:

Genom att vid varje enskilt tillfälle erbjuda en optimal teknisk lösning och anpassad materialförsörjning.

Säkra leveranser:

Personligt engagemang, hög servicenivå och en väl fungerande logistik sörjer för att vi levererar rätt produkt i rätt tid.

Returer:

För att hantera reklamationer på bästa sätt ska alltid en kontakt först tas till support@acte.se eller din kontaktperson.
Mer information om vår hantering av returer finner du under fliken returer.

ISO 9001:2015 certifikat 

 

  ISO-certifikat 9001:2015 sv.pdf

  ISO-certificate 9001.2015 eng.pdf

 

 

 

Miljö

ACTE Solutions AB strävar efter att i aktiv handling ständigt minska miljöbelastningen och förebygga förorening från de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Detta sker genom att vi tar ansvar för att…

  • I vår vardag alltid tänka på miljökonsekvenser av olika slag
  • Kontinuerligt bedöma våra leverantörers produkter och tjänster ur ett miljöperspektiv.
  • Tillhandahålla information om bästa hantering och användning av våra produkter och tjänster ur ett miljöperspektiv
  • Kontinuerligt informera vår personal om relevant miljölagstiftning för att säkerställa efterlevnad av gällande miljölagstiftning

 

Hållbarhet

Vi på ACTE jobbar aktivt med att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Miljön och miljöfrågan är allas vårt ansvar och Acte Solutions AB tar allvarligt på hållbarhetsarbetet.  

Genom att välja miljövänlig el, sortera vårt avfall efter miljönormen och arbeta med speditörer som har ett aktivt miljöarbete minskar vi vårt avtryck. Vi försöker också aktivt att optimera våra processer tex genom att hitta nya mer klimatvänliga sätt för tex frakt och leveranser.  

Vårt interna hållbarhetsarbete hjälper i det långa loppet även våra kunder att minska sin klimatpåverkan eftersom vi är en del i deras leveranskedja. 

FN har definierat 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, värna om miljön och skapa jämlikhet mellan människor. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi mycket på en del av dem: 

 

Mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Vi vill vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Varje medarbetare har rätt att känna sig trygg och hörd på sin arbetsplats. Våra medarbetare ska ha anständiga arbetsvillkor samtidigt som vi strävar efter hållbar ekonomisk tillväxt och att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. 

 

 
Mål 12 hållbar konsumtion och produktion
12 Hållbar konsumtion och produktion 

Hållbar produktion är en viktig faktor i vårt arbete. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta leverantörer och samarbetspartners som delar våra värderingar och arbetar på ett hållbart sätt. Och självfallet handskas vi med kemikalier och avfall på ett föreskrivet sätt. 

Vi arbetar med kvalitetssäkrade leverantörer avseende bl a deras kvalitetssystem, produktion- och miljösystem och Code of conduct. 

 

Mål 13 bekämpa klimatförändringarna

13 Bekämpa klimatförändringarna 

Klimatförändringarna är en av nutidens allvarligaste frågor.  

Vi har ett pågående arbete för att optimera våra processer. Syftet är att minska utsläpp, gå över till förnyelsebar energi, se över energieffektivitet samt öka resurseffektivitet. 

 

 

Lagercrantz-group

Utöver våra egna mål jobbar vi, precis som alla andra bolag i Lagercrantz koncernen, med de mål som är uppsatta av Lagercrantz. Dessa innefattar hållbara affärer, minskar klimat- och miljöpåverkan, motiverade medarbetare och trygga arbetsplatser och värdekedja med hög affärsetik.