INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och transparant i enlighet med svensk och europeisk dataskyddslagstiftning. Den insamlade informationen kommer endast att användas för att administrera ditt konto och tillhandahålla produkter, tjänster och marknadsföring.

 

Du behöver inte göra något för att fortsätta få nyhetsbrev från oss. Vi vill gärna fortsätta att kunna erbjuda dig information som vi tror du är intresserad av och kan ha nytta av. Vi hoppas att de tuffa reglerna för GDPR kan ge oss alla högre förtroende, tillit och ett tryggare förhållningssätt till varandra.
Om du vill få veta mer, klicka på länken GDPR (pdf) eller skicka oss din fråga till gdpr@acte.se

HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna leverera våra produkter samt erbjuda en så bra service och erbjudande som möjligt. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och kontaktperson på företag anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, med största möjliga hänsyn till din integritet och att du ska ha kontroll över dem. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Våra vägledande principer för vårt arbete kring dataskydd är enkla; vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Genom att använda ACTE Solutions tjänster och kommunikationsvägar, accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter så här:

ÄNDAMÅL

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna vidta de åtgärder som behöver göras för att kunna fullfölja våra avtal med dig. Personuppgifterna används också för att föra statistik och göra undersökningar. Detta för att kunna förbättra våra produkter och tjänster och till marknadsföring av dessa. Därutöver kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring och redovisning) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.

LAGLIG GRUND

I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.

Övrigt 

Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig personligen och andra skyddsvärda uppgifter. Vi tar reda på ekonomisk information om företaget och dessa uppgifter behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (till exempel för att ge dig kredit). Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser, sociala medier eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: person- och kontaktinformation som namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, adress etc. Denna information samlas in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och leveransuppgifter till företaget.

Betalningsinformation

Fakturainformation och bankkontonummer. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra kundförhållandet att uppfylla företagets beställningar av varor och tjänster.

Information om varor/tjänster

Detaljer angående företagets avtal och de varor/tjänster ni har köpt.

Analys och kundundersökningar

Vi genomför analyser och kundundersökningar för att förbättra våra tjänster och din kundupplevelse. Vi samlar t.ex. in information som vad du som representant för företaget har köpt för att kunna ge dig relevant information och erbjudanden.

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Vi levererar, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att kunna leverera våra tjänster och erbjudanden. Data används också för att förbättra våra produkter, erbjudanden och för att kunna ge dig, som kund, bra och korrekt service.

Vilka hanterar din information?

Vår personal på ACTE Solutions och våra underleverantörer har samma krav på sig hur dina personuppgifter hanteras. Endast de som hanterar specifika personuppgifter för att utföra en överenskommen tjänst har behörighet att komma åt de uppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Som kund till ACTE Solutions kommer vi att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas i enlighet med tiden som krävs för att vi ska kunna ge dig som kund största möjliga nytta, samt enligt gällande lagkrav. När den tiden har passerats raderas dina personuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies eller liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd kundupplevelse online. Utöver våra tjänster ingår analys, statistik och marknadsföring. När du besöker actesolutions@acte.se frågar vi efter ditt samtycke till att cookies används.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Få tillgång till egna uppgifter (registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rättelse av uppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall de är felaktiga. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Radering av uppgifter

Du kan begära radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in för eller om de behandlats på ett olagligt sätt. Vi kan neka din begäran ifall det finns en rättslig anledning eller legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas eller inte raderas av oss. Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera dina personuppgifter. Om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du däremot behöver dem för rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

SOCIALA MEDIER

Vår närvaro i sociala medier består av konton som representerar ACTE Solutions AB. Dessa konton administreras under kontorstid. Tänk på följande när du interagerar med våra sociala mediekanaler:

  • Om du lämnar personlig information om dig själv eller någon annan via direktmeddelande i våra sociala kanaler hanteras dessa uppgifter på samma sätt som om ärendet skulle ha kommit till vår kundservice via mail.
  • Publika kommentarer, på våra inlägg eller publika inlägg, som görs på våra sidor av privata användare eller andra officiella sidor kan komma att plockas bort utan förvarning om kommentaren eller inlägget:
    a) kränker enskildas personliga integritet och/eller som omfattas av sekretess
    b) innebär spridning av personlig information om tredje person
    c) Publika inlägg på våra sidor eller kommentarer på våra inlägg kan komma att användas av tredje part. Det har vi ingen möjlighet att kunna påverka eller kontrollera.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor, vill uppdatera dina personuppgifter eller anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: gdpr@acte.se