Integritetspolicy

Kontaktpersoner hos företagskunder

VERSION 1.0, UPPDATERAD 2018-05-21

1. SYFTE

Syftet med denna integritetspolicy är att du som kontaktperson hos ett företag ska få information om hur ACTE Solutions AB (”ACTE”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

ACTE är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från kontaktpersoner hos företagskunder som köper produkter av ACTE.

Nedan finner du våra kontaktuppgifter:

ACTE Solutions AB, 556600-8032

Box 4115, 171 04 Solna

+46 8 445 28 28

Vid frågor om ACTE’s behandling av dina personuppgifter, vänligen skicka din fråga till gdpr@acte.se.

3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

ACTE behandlar följande information om dig som kontaktperson hos ett kundföretag eller enskild näringsidkare:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Köphistorik (sparas på kunder/enskilda näringsidkare ej kontaktperson)
 • Kontakthistorik
 • Personnummer (endast enskilda näringsidkare)
 • Tidszon, IP-adress, webbläsare, operativsystem och ombud, för de fall du kontaktar ACTE via chattfunktion.

Vänligen notera att uppgifter kring köphistorik i förhållande till kontaktperson hos företagskunder är kopplade till företagskunden och inte till dig som kontaktperson.

4. VAD ANVÄNDER BOLAGET DINA UPPGIFTER TILL?

KUNDADMINISTRATION

Dina personuppgifter behandlas för att ACTE ska kunna administrera dina (eller de vars företag du representerar) beställningar och hantera eventuella returer, garantianspråk eller liknande kundadministration. Den lagliga grunden är att behandling är nödvändig för att bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig som konsument eller enskild näringsidkare. Om du är en kontaktperson hos ett kundföretag sker behandlingen med en intresseavvägning som laglig grund, där ACTE’s berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med kundföretaget.

DIREKTMARKNADSFÖRING

ACTE behandlar även din, i egenskap av konsument, e-postadress för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att bolaget via e-post skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster i upp till 12 månader efter ditt senaste köp. Du kan dock när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.

Även i de fall där du är en kontaktperson hos ett kundföretag eller enskild näringsidkare behandlar ACTE din e-postadress för att skicka marknadsföring. Marknadsföringen riktar sig då mot det företag du representerar och baseras på den typen av varor/tjänster som du tidigare köpt och som vi bedömer vara relevanta för i din yrkesutövning. Marknadsföringen skickas i upp till fem år efter ditt senaste köp. Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.

Marknadsföringen sker med en ”intresseavvägning” som laglig grund, där bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

För att avregistrera dig, vänligen kontakta oss på gdpr@acte.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/e-post.

5. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

ACTE kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av webbsidan, budfirmor, PR-byråer och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till dig eller att skicka e-postmarknadsföring. ACTE vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan utvald tredje part.

ACTE kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av ACTE verksamhet avyttras kan bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas så länge de behövs för att ACTE ska kunna administrera köpet och eventuell retur av varan. För i de fall det finns en garantitid på köpet kommer dina kontaktuppgifter och köphistorik att sparas under garantitiden för att ACTE ska kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och e-postmarknadsföring, kommer vi att spara din e-postadress för marknadsföring av liknande produkter upp till fem år efter ditt senaste köp om du är kontaktperson hos ett företag.

Får ACTE vetskap om att din anställning som kontaktperson hos ett kundföretag upphör eller om du av någon annan anledning upphör att vara företagskundens kontaktperson kommer vi att anonymisera dina uppgifter, om du så önskar.

ACTE kan komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som t.ex. hänger samman med ACTE’s avtalsförhållande med kundföretaget eller den enskilda näringsidkaren.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot ACTE. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag: Du har rätt att få svar på huruvida bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att ACTE överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter: Du har rätt att begära att ACTE korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter: Du har rätt att begära att ACTE raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot ACTE behandling av personuppgifter: Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot ACTE’s behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot att ACTE behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska ACTE utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter: Du har rätt att begära en begränsning av ACTE behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål: Om du har klagomål avseende ACTE behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss på finance@acte.se

9. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

ACTE förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på hemsidan.